Mój stan

Gwarancje Ubezpieczeniowe

Co to jest gwarancja

Gwarancja jest pisemnym zobowiązaniem Ubezpieczyciela (PZU) do zapłacenia określonej sumy pieniężnej, w przypadku, gdy Klient (Zleceniodawca) nie wykona wymienionych w gwarancji zobowiązań wobec osoby trzeciej, czyli Beneficjenta gwarancji.

Do kogo kierowany jest produkt

Gwarancje ubezpieczeniowe PZU adresowane są do osób prawnych i fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, do jednostek organizacyjnych bez osobowości prawnej prowadzących działalność gospodarczą oraz do instytucji non profit. Z gwarancji PZU mogą korzystać zarówno Klienci Korporacyjni, jak i Klienci z sekmentu MSP.

Zalety korzystania z gwarancji ubezpieczeniowych w PZU

- wiodąca rola PZU na rynku ubezpieczeń, gwarantująca kompleksową obsługę

- indywidualnie ustalana cena

- krótki czas rozpatrywania wniosków

- dostosowanie wzorów gwarancji do wymogów rynkowych - indywidualne negocjacje tekstów gwarancji

Gwarancje ubezpieczeniowe PZU

- wspomagają rozwój firmy

- zwiększają wiarygodność firmy jako partnera w interesach

- minimalizują ryzyko związane z inwestycją

- ograniczają konieczność zamrażania własnych środków

- zwiększają płynność finansową firmy

- pozwalają wypełnić wymóg złożenia zabezpieczenia

Stronami gwarancji są

- Beneficjent gwarancji - podmiot uprawniony do dochodzenia zapłaty z tytułu gwarancji w przypadku, gdy spełnione zostaną warunki tej zapłaty określone w gwarancji

- Gwarant (PZU) - podmiot udzielający gwarancji

 

Nasza Agencja oferuje następujące gwarancje:

GWARANCJE KONTRAKTOWE

- gwarancja zapłaty wadium

- gwarancja należytego wykonania kontraktu

- gwarancja właściwego usunięcia wad lub usterek

- gwarancja należytego wykonania umowy i usunięcia wad

- gwarancja zwrotu zaliczki

GWARANCJE UBEZPIECZENIOWE ZAPŁATY

- gwarancja zapłaty wierzytelności kontraktowych

- gwarancja zapłaty za roboty budowlane

- gwarancja zwrotu zapłaty dokonanej podwykonawcy za roboty budowlane

GWARANCJE HANDLOWE

- gwarancja zapłaty wierzytelności handlowych

GWARANCJE CELNE I AKCYZOWE

- gwarancja zapłaty długu celnego

- gwarancja składana jako zabezpieczenia akcyzowe

GWARANCJE KAUCYJNE

- gwarancja zapłaty czynszu

GWARANCJE KONCESYJNE

- gwarancja wykonania zobowiązań z tytułu usuwania i likwidacji negatywnych skutków w środowisku oraz szkód w środowisku

- gwarancja wykonania zobowiązań z tytułu świadczonych usług turystycznych

GWARANCJE TIR

- gwarancja zapłaty cła i innych opłat z tytułu operacji z wykorzystaniem karnetu TIR

 

Osoba do kontaktu w sprawie ubezpieczenia gwarancji - Renata Marszałek k: 504190195.

Na życzenie prześlemy Państwu wnisek do samodzielnego wypełnienia lub wspólnie z naszym agentem. Ponadto niezbędne są następujące dokumenty:

1. Dokumenty rejestrowe firmy (odpis KRS, wydruk CEIDG, statut spółki)

2. Zaświadczenie z ZUS i US o niezaleganiu z płatnościami, opinia banku prowadzącego rachunek firmy

3. Dokumenty finansowe: bilanse oraz rachunki zysków i strat z ostatnie 3 lata i sprawozdanie biegłego rewidenta za ostatni rok; deklaracje podatkowe; sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe

4. inne: ogłoszenie o przetargu (wadialna); projekt umowy; posiadane referencje.

Złożenie kompletu wymaganych dokumentów wraz z wnioskiem znacznie przyspiesza proces rozpatrywania wniosku.

 


Wyszukaj
Aktualności
Formy płatności

Akceptujemy formy płatności: gotówka, przelew bankowy oraz karta płatnicza

Dla rowerzystów Bezpieczny Rowerzysta

"Bezpieczny Rowerzysta" jest pakietem obejmującym ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, odpowiedzialności cywilnej, bagażu podróżnego i casco roweru

12.06.2013
Więcej >
Masz dom? Masz obowiązki
O czym właściciel domu wiedzieć powinien
07.12.2012
Więcej >
Zniżka AC za Zniżkę OC

Od 1 lipca 2012r. długo wyczekiwana promocja!

04.06.2012
Więcej >
Auto zastępcze na cały czas naprawy
Opcja PZU Auto Non Stop – pełna obsługa serwisowa w przypadku szkody z AC
23.05.2012
Więcej >
PZU Ochrona Zniżek OC AC
Długo pracujesz na zniżki, szybko tracisz w razie kolizji. Zabezpiecz zniżki wybierając dodatkową opcję Ochrona Zniżek - już od 10 zł w OC na rok. Chroń swoje zniżki. Zaoszczędzisz!
22.05.2012
Więcej >
Zniżki dla grup zawodowych
zniżki dla policjiZniżki specjalne 10% i 20% dla grup zawodowych
06.03.2012
Więcej >