Mój stan

OC przedsiębiorcy

Polisa obejmuje odpowiedzialność cywilną ubezpieczonego za szkody wyrządzone osobie trzeciej w związku z prowadzeniem przez ubezpieczonego działalności określonej w umowie ubezpieczenia lub posiadanym mieniem, które jest wykorzystywane w takiej działalności lub innym mieniem określonym w umowie ubezpieczenia, będące następstwem:

czynu niedozwolonego (OC deliktowa), niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (OC kontraktowa). Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje wypadki ubezpieczeniowe, które zaszły w okresie ubezpieczenia, pod warunkiem zgłoszenia roszczeń z tego tytułu przed upływem terminu przedawnienia.

Podstawowy zakres ubezpieczenia może zostać rozszerzony o klauzule dodatkowe i objąć odpowiedzialność ubezpieczonego za szkody:

będące następstwem wypadków ubezpieczeniowych, które zaszły poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

wyrządzone pracownikom ubezpieczonego, powstałe w związku z wypadkiem przy pracy,

powstałe w związku z przedostaniem się niebezpiecznych substancji do powietrza, wody lub gruntu, a także wszelkie koszty związane z usunięciem, oczyszczeniem i utylizacją jakichkolwiek zanieczyszczeń,

powstałe w nieruchomościach lub rzeczach ruchomych, z których ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, użyczenia, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy,

powstałe w mieniu powierzonym, które stanowi przedmiot obróbki, naprawy, czyszczenia lub innych usług o podobnym charakterze, wykonywanych przez ubezpieczonego,

powstałe w mieniu przechowywanym, kontrolowanym lub chronionym przez ubezpieczonego,

powstałe w pojazdach mechanicznych przechowywanych, kontrolowanych lub chronionych przez ubezpieczonego,

wyrządzone przez jednego ubezpieczonego innemu ubezpieczonemu lub ubezpieczającemu przez ubezpieczonego, objętych jedną umową ubezpieczenia,

wyrządzone przez podwykonawców bez prawa do regresu,

wyrządzone w rzeczach będących przedmiotem czynności spedycyjnych,

wyrządzone uczestnikom w wyniku przeprowadzania imprezy,

wyrządzone przez producenta w związku z wprowadzeniem produktu do obrotu (OC za produkt),

wyrządzone w rzeczach wniesionych przez gości hotelowych, w związku z odpowiedzialnością utrzymujących hotele i podobne zakłady,

spowodowane działaniem materiałów wybuchowych lub fajerwerków,

wynikłe z przeniesienia chorób zakaźnych i zakażeń.

Szczegóły oferty znajdziesz w ogólnych warunkach ubezpieczenia

Wyszukaj
Aktualności
Formy płatności

Akceptujemy formy płatności: gotówka, przelew bankowy oraz karta płatnicza

Dla rowerzystów Bezpieczny Rowerzysta

"Bezpieczny Rowerzysta" jest pakietem obejmującym ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, odpowiedzialności cywilnej, bagażu podróżnego i casco roweru

12.06.2013
Więcej >
Masz dom? Masz obowiązki
O czym właściciel domu wiedzieć powinien
07.12.2012
Więcej >
Zniżka AC za Zniżkę OC

Od 1 lipca 2012r. długo wyczekiwana promocja!

04.06.2012
Więcej >
Auto zastępcze na cały czas naprawy
Opcja PZU Auto Non Stop – pełna obsługa serwisowa w przypadku szkody z AC
23.05.2012
Więcej >
PZU Ochrona Zniżek OC AC
Długo pracujesz na zniżki, szybko tracisz w razie kolizji. Zabezpiecz zniżki wybierając dodatkową opcję Ochrona Zniżek - już od 10 zł w OC na rok. Chroń swoje zniżki. Zaoszczędzisz!
22.05.2012
Więcej >
Zniżki dla grup zawodowych
zniżki dla policjiZniżki specjalne 10% i 20% dla grup zawodowych
06.03.2012
Więcej >