Mój stan

Oferta dla developerów - ubezpieczenie budowy

ubezpieczenie budowy

Ubezpieczenie budowy

Ubezpieczenie ryzyk budowlano-montażowych

Ubezpieczenie obejmuje cały proces realizacji inwestycji w trakcie realizacji kontraktu, w tym: realizowane obiekty budowlane i montażowe – bez względu na rodzaj, technologię i metodę wykonywania, sprzęt, wyposażenie, zaplecze budowy, maszyny budowlano-montażowe. Na wniosek Ubezpieczającego ubezpieczenie może być zawarte w zakresie podstawowym, który gwarantuje odpowiedzialność za szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe w wyniku określonych w umowie zdarzeń – np. ognia, eksplozji, katastrofy budowlanej, awarii urządzeń, a także za koszt akcji ratowniczej. Umowa może być rozszerzona o ryzyka żywiołów naturalnych (np. huragan, powódź, obsunięcie się ziemi itp.) . Warunkiem realnej ochrony ubezpieczeniowej jest zadeklarowanie do ubezpieczenia całkowitej wartości robót budowlano-montażowych objętych kontraktem, powiększonej o wartość wszystkich materiałów do przerobu, urządzeń, konstrukcji lub elementów będących przedmiotem montażu oraz odrębnie wartości maszyn, sprzętu i zaplecza budowy. Wartość ubezpieczeniowa (suma ubezpieczenia) dla poszczególnej pozycji polisowej stanowi bowiem górną granicę odpowiedzialności odszkodowawczej dla tej pozycji.

 

Ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowlano-montażowych CAR/EAR

ALL RISKS Ubezpieczenie mienia: przedmiotem ubezpieczenia mogą być następujące kategorie mienia: prace budowlano-montażowe, sprzęt, narzędzia i wyposażenie oraz zaplecze budowy, maszyny budowlane, z wyłączeniem sprzętu pływającego i statków powietrznych, inne niż wyżej wymienione mienie określone w umowie ubezpieczenia. Warunkiem objęcia ochroną ubezpieczeniową mienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 - 4 jest jednoczesne lub wcześniejsze objęcie ochroną ubezpieczeniową prac budowlano-montażowych. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej: Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego wobec osób trzecich za szkody będące następstwem czynu niedozwolonego (odpowiedzialność cywilna deliktowa) w związku z realizacją przez Ubezpieczonego prac budowlano-montażowych objętych ochroną ubezpieczeniową na podstawie OWU oraz z posiadanym i wykorzystywanym przy realizacji tych prac mieniem.

Wyszukaj
Aktualności
Formy płatności

Akceptujemy formy płatności: gotówka, przelew bankowy oraz karta płatnicza

Dla rowerzystów Bezpieczny Rowerzysta

"Bezpieczny Rowerzysta" jest pakietem obejmującym ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, odpowiedzialności cywilnej, bagażu podróżnego i casco roweru

12.06.2013
Więcej >
Masz dom? Masz obowiązki
O czym właściciel domu wiedzieć powinien
07.12.2012
Więcej >
Zniżka AC za Zniżkę OC

Od 1 lipca 2012r. długo wyczekiwana promocja!

04.06.2012
Więcej >
Auto zastępcze na cały czas naprawy
Opcja PZU Auto Non Stop – pełna obsługa serwisowa w przypadku szkody z AC
23.05.2012
Więcej >
PZU Ochrona Zniżek OC AC
Długo pracujesz na zniżki, szybko tracisz w razie kolizji. Zabezpiecz zniżki wybierając dodatkową opcję Ochrona Zniżek - już od 10 zł w OC na rok. Chroń swoje zniżki. Zaoszczędzisz!
22.05.2012
Więcej >
Zniżki dla grup zawodowych
zniżki dla policjiZniżki specjalne 10% i 20% dla grup zawodowych
06.03.2012
Więcej >