OC Zawodowa

Ubezpieczenia dla grup zawodowych w PZU

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej chroni majątek ubezpieczonego przed obciążeniami finansowymi wynikającymi z konieczności naprawienia przez ubezpieczonego lub osoby, za które ponosi on odpowiedzialność w wyniku prowadzonej działalności zawodowej (wykonywania zawodu), szkody wyrządzonej osobie trzeciej. Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone osobom trzecim wskutek wykonywania przez ubezpieczonego czynności zawodowych. Warunkiem odpowiedzialności PZU jest zajście w okresie ubezpieczenia wypadku ubezpieczeniowego. Wypadkiem ubezpieczeniowym jest działanie lub zaniechanie ubezpieczonego, w wyniku którego zostaje wyrządzona szkoda.

Szczegóły znajdziesz w ogólnych warunkch ubezpieczenia.

Ponad dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej oferujemy obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej różnych grup zawodowych, których posiadanie nakłada rozporządzenie Ministra Finansów.

Poznaj nasze pozostałe produkty:​

Firma

Dom

Podróże