OC adwokata

PZU SA obejmuje ochroną odpowiedzialność cywilną ubezpieczonego za szkody powstałe wskutek wykonywania czynności zawodowych adwokata polegających na świadczeniu pomocy prawnej, a w szczególności na udzielaniu porad prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz występowaniu przed sądami i urzędami, na sumę gwarancyjną stanowiącą nadwyżkę nad sumę gwarancyjną wyności zawodowych lub harmonogramu prac. nikającą z zawartej umowy ubezpieczenia obowiązkowego.

PZU SA nie ponosi odpowiedzialności za szkody na osobie i rzeczowe, powstałe wskutek ujawnienia wiadomości poufnej albo objętej tajemnicą, wynikające z wydania opinii na podstawie prawa innego niż prawo polskie.

Poznaj nasze pozostałe produkty:​

Firma

Dom

Podróże