Oddział PZU ul. Pilotów 10 | pon-pt 8.00 – 16.00 | tel. 12 308 26 76

Agencja os. Szklane Domy 1 | Pon. 8-18; wt-pt 9-17, Sb.(2 i 4 m-ca) 9-13 | tel. 504 190 195

OC przedsiębiorcy

Polisa obejmuje odpowiedzialność cywilną ubezpieczonego za szkody wyrządzone osobie trzeciej w związku z prowadzeniem przez ubezpieczonego działalności określonej w umowie ubezpieczenia lub posiadanym mieniem, które jest wykorzystywane w takiej działalności lub innym mieniem określonym w umowie ubezpieczenia, będące następstwem:

czynu niedozwolonego (OC deliktowa), niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (OC kontraktowa). Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje wypadki ubezpieczeniowe, które zaszły w okresie ubezpieczenia, pod warunkiem zgłoszenia roszczeń z tego tytułu przed upływem terminu przedawnienia.

Podstawowy zakres ubezpieczenia może zostać rozszerzony o klauzule dodatkowe i objąć odpowiedzialność ubezpieczonego za szkody:

 • będące następstwem wypadków ubezpieczeniowych, które zaszły poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • wyrządzone pracownikom ubezpieczonego, powstałe w związku z wypadkiem przy pracy,
 • powstałe w związku z przedostaniem się niebezpiecznych substancji do powietrza, wody lub gruntu, a także wszelkie koszty związane z usunięciem, oczyszczeniem i utylizacją jakichkolwiek zanieczyszczeń,
 • powstałe w nieruchomościach lub rzeczach ruchomych, z których ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, użyczenia, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy,
 • powstałe w mieniu powierzonym, które stanowi przedmiot obróbki, naprawy, czyszczenia lub innych usług o podobnym charakterze, wykonywanych przez ubezpieczonego,
 • powstałe w mieniu przechowywanym, kontrolowanym lub chronionym przez ubezpieczonego,
 • powstałe w pojazdach mechanicznych przechowywanych, kontrolowanych lub chronionych przez ubezpieczonego,
 • wyrządzone przez jednego ubezpieczonego innemu ubezpieczonemu lub ubezpieczającemu przez ubezpieczonego, objętych jedną umową ubezpieczenia,
 • wyrządzone przez podwykonawców bez prawa do regresu,
 • wyrządzone w rzeczach będących przedmiotem czynności spedycyjnych,
 • wyrządzone uczestnikom w wyniku przeprowadzania imprezy,
 • wyrządzone przez producenta w związku z wprowadzeniem produktu do obrotu (OC za produkt),
 • wyrządzone w rzeczach wniesionych przez gości hotelowych, w związku z odpowiedzialnością utrzymujących hotele i podobne zakłady,
 • spowodowane działaniem materiałów wybuchowych lub fajerwerków,
 • wynikłe z przeniesienia chorób zakaźnych i zakażeń.

 

Szczegóły oferty znajdziesz w ogólnych warunkach ubezpieczenia

Poznaj nasze pozostałe produkty:​

Samochód

Dom

Podróże

Drogi użytkowniku / użytkowniczko, przechodząc dalej lub klikając przycisk "AKCEPTUJ" wyrażasz zgodę na zapisy naszej Polityki Prywatności. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej zapraszamy do zapoznania się z Polityką Prywatności.

Jesteśmy tu dla Ciebie!

Masz Pytania? Napisz do nas, a na pewno znajdziemy rozwiązanie dopasowane do Twoich potrzeb!