Oddział PZU ul. Pilotów 10 | pon-pt 8.00 – 16.00 | tel. 12 308 26 76

Agencja os. Szklane Domy 1 | Pon. 8-18; wt-pt 9-17, Sb.(2 i 4 m-ca) 9-13 | tel. 504 190 195

Oferta dla developerów - ubezpieczenie budowy

Ubezpieczenie budowy

Ubezpieczenie ryzyk budowlano-montażowych

Ubezpieczenie obejmuje cały proces realizacji inwestycji w trakcie realizacji kontraktu, w tym: realizowane obiekty budowlane i montażowe – bez względu na rodzaj, technologię i metodę wykonywania, sprzęt, wyposażenie, zaplecze budowy, maszyny budowlano-montażowe. Na wniosek Ubezpieczającego ubezpieczenie może być zawarte w zakresie podstawowym, który gwarantuje odpowiedzialność za szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe w wyniku określonych w umowie zdarzeń – np. ognia, eksplozji, katastrofy budowlanej, awarii urządzeń, a także za koszt akcji ratowniczej. Umowa może być rozszerzona o ryzyka żywiołów naturalnych (np. huragan, powódź, obsunięcie się ziemi itp.) . Warunkiem realnej ochrony ubezpieczeniowej jest zadeklarowanie do ubezpieczenia całkowitej wartości robót budowlano-montażowych objętych kontraktem, powiększonej o wartość wszystkich materiałów do przerobu, urządzeń, konstrukcji lub elementów będących przedmiotem montażu oraz odrębnie wartości maszyn, sprzętu i zaplecza budowy. Wartość ubezpieczeniowa (suma ubezpieczenia) dla poszczególnej pozycji polisowej stanowi bowiem górną granicę odpowiedzialności odszkodowawczej dla tej pozycji.

 

Ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowlano-montażowych CAR/EAR

ALL RISKS Ubezpieczenie mienia: przedmiotem ubezpieczenia mogą być następujące kategorie mienia: prace budowlano-montażowe, sprzęt, narzędzia i wyposażenie oraz zaplecze budowy, maszyny budowlane, z wyłączeniem sprzętu pływającego i statków powietrznych, inne niż wyżej wymienione mienie określone w umowie ubezpieczenia. Warunkiem objęcia ochroną ubezpieczeniową mienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 – 4 jest jednoczesne lub wcześniejsze objęcie ochroną ubezpieczeniową prac budowlano-montażowych. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej: Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego wobec osób trzecich za szkody będące następstwem czynu niedozwolonego (odpowiedzialność cywilna deliktowa) w związku z realizacją przez Ubezpieczonego prac budowlano-montażowych objętych ochroną ubezpieczeniową na podstawie OWU oraz z posiadanym i wykorzystywanym przy realizacji tych prac mieniem.

Poznaj nasze pozostałe produkty:​

Samochód

Dom

Podróże

Drogi użytkowniku / użytkowniczko, przechodząc dalej lub klikając przycisk "AKCEPTUJ" wyrażasz zgodę na zapisy naszej Polityki Prywatności. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej zapraszamy do zapoznania się z Polityką Prywatności.

Jesteśmy tu dla Ciebie!

Masz Pytania? Napisz do nas, a na pewno znajdziemy rozwiązanie dopasowane do Twoich potrzeb!