Kradzież
z włamaniem
i rabunek

Ubezpieczamy majątek ruchomy podmiotów gospodarczych, czyli:

  • środki obrotowe (towary, surowce, wyroby gotowe, materiały w przerobie, półfabrykaty, materiały pomocnicze, opakowania, zmagazynowane i niebędące w użytkowaniu maszyny, aparaty i ich części zapasowe, narzędzia)
  • mienie osób trzecich, przyjęte w celu wykonania usługi bądź sprzedaży
  • wyposażenie lokali, w których prowadzona jest działalność gospodarcza, gotówka i inne wartości pieniężne, tj. krajowe i zagraniczne znaki pieniężne, akcje, obligacje, czeki, weksle i inne dokumenty zastępujące w obrocie gotówkę oraz złoto, srebro i wyroby z tych metali, kamienie szlachetne i perły, platynę i metale z grupy platynowców.


Zakresem ochrony objęte są szkody wskutek kradzieży z włamaniem lub wskutek rabunku, powstałe w miejscu ubezpieczenia (lokalu) wskazanym w umowie ubezpieczenia.

Ponadto ochroną ubezpieczeniową mogą zostać objęte szkody w gotówce i innych wartościach pieniężnych powstałe w czasie transportu (przenoszenia lub przewożenia), w związku z:

  • rabunkiem
  • zdarzeniami, które uniemożliwiły ochronę powierzonych wartości pieniężnych osobie wykonującej transport wskutek: (nagłej śmierci lub nagłej ciężkiej choroby, ciężkiego uszkodzenia ciała wywołanego nieszczęśliwym wypadkiem, zniszczenia lub uszkodzenia środka transportu użytego do przewozu wartości pieniężnych w wyniku katastrofy, pożaru, uderzenia pioruna lub wybuchu).

Szczegóły w ogólnych warunkach ubezpieczenia oraz w załączniku nr 1 i załączniku nr 2.

Poznaj nasze pozostałe produkty:​

Samochód

Dom

Podróże