OC przewoźnika
w ruchu międzynarodowym

Ubezpieczenie dla przewoźników w ruchu międzynarodowym

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego, wynikająca z zarobkowego przewozu towarów w ruchu międzynarodowym oraz w ruchu międzynarodowym połączonym z krajowym, z tytułu zawartej umowy o przewóz towarów, zarówno przy użyciu własnych jak i podnajętych środków transportu.

PZU udziela ochrony ubezpieczeniowej w granicach odpowiedzialności ubezpieczonego, określonej w Konwencji o Umowie Międzynarodowego Przewozu Drogowego Towarów (CMR) i ogólnych warunkach ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa PZU obejmuje odpowiedzialność za utratę, ubytek lub uszkodzenie towarów, powstałe od przyjęcia ich do przewozu aż do wydania odbiorcy, łącznie z ewentualnym opóźnieniem w przewozie. PZU w ramach polisy pokrywa także: uzasadnione koszty procesu, związane z dochodzeniem roszczenia przez poszkodowanego, koszty wynikające z zastosowania środków podjętych w celu zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów, jeżeli były celowe, chociażby okazały się bezskuteczne, koszty związane z koniecznością przeładunku towaru lub jego przechowania. Koszty te nie są limitowane, ale są zaliczane w poczet sumy gwarancyjnej. Ogólne warunki ubezpieczenia przewidują możliwość rozszerzenia za dodatkową opłatą odpowiedzialności, poprzez włączenie niektórych ryzyk wyłączonych w standardzie.

Więcej informacji w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Poznaj nasze pozostałe produkty:​

Samochód

Dom

Podróże